ŽODIS tarp mūsų

Mylimi broliai ir seserys!

Budriomis širdimis laukime ateinančio mūsų Atpirkėjo. Mūsų širdims tenušvinta Jo garbės spindesys. Dievo Sūnaus atėjimas teišsklaido nuodėmių nakties tamsą ir teparodo, jog esame šviesos vaikai.

Ateik, Viešpatie, ir neužtruk!

Neužmirškime užsiprenumeruoti žurnalo 2015-iems metams >>

2015 m. SAUSIO–VASARIO numeryje:

straipsniai apie šventąją Teresę Avilietę, nuostabią maldos ir vidinio gyvenimo mokytoją. 2015-aisiais Bažnyčia švenčia jos 500 metų jubiliejų. Taip pat straipsnelis apie šv. Joną Bosco ir gyvenimą palaiminimais.
meditacijos, lydinčios nuo Kalėdų meto ir įvedančios į gavėnią.

   
2014 m. lapkričio–gruodžio meditacijos
Numerio viršelis
Su aušra atskleisk man
savo ištikimą meilę,
nes tavimi pasitikiu.
Parodyk man kelią, kuriuo turiu eiti,
nes į tave keliu savo širdį.
Ps 143, 8

Straipsniai

GYVASIS ŽODIS
Skonėkimės Kalėdų džiaugsmu

Straipsnelyje rašoma apie džiaugsmo palaiminimą, nužengusį žemėn su Amžinuoju Dievo Žodžiu, tapusiu kūnu ir gyvenusiu tarp mūsų. Tas Žodis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai JĖZUS, mūsų gyvenimo pamatas ir mūsų dangus.

MEILĖ GIMDO MEILĘ
Kodėl Žodis tapo kūnu?

Jėzus dėl mūsų, žmonių, nužengė iš dangaus ir tapo viskuo į mus panašus. Kalėdos apima ir džiaugsmą, ir auką. Džiaugsmą, nes gimė Kristus! Šis didis džiaugsmingas įvykis turi milžinišką kainą: Dievo Sūnus paliko dangaus garbę ir įžengė į nuodėmės ir mirties temdomą pasaulį. Tam tikra prasme Jėzaus gimimas buvo lygiai tokia pati didžiulė auka, kaip ir Jo mirtis.

ATEIKITE IR PAMATYSITE
Pažvelk į Kristaus šlovę

Apaštalas Jonas rašė: „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę (Jn 1, 14)“. Ir mes, kaip Jonas, galime sutikti Jėzų, išvysti Jo šlovę ir patirti Jo meilę. Toks yra tikrasis advento pažadas.

Therese Boucher
MALONĖS KUPINI SENELIAI
Ko galime pasimokyti iš šventųjų Joachimo ir Onos?

Šie šventieji seneliai, kurių istoriją brangina tikinčiųjų kartos, mus teišmoko atsiverti Dievo netikėtumams. Teišmoko jie mus priimti kantrumo ir ištikimybės palaiminimus. Ir tepadeda mums įžvelgti, kad visi esame didelės, įstabios Dievo meilės savo tautai dalis!

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |