ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

IV Velykų sekmadienis (A). JĖZUS – GERASIS GANYTOJAS
Paskelbta: 2008-04-12 21:13:45

Ketvirtasis Velykų sekmadienis yra vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Šį sekmadienį Bažnyčia kviečia melsti pašaukimų. Tad ir pakluskime tam kvietimui, nes mums ypač reikia ganytojų.

Jėzus kalba labai vaizdžiai: Jo laikais ganytojai – piemenys buvo visiems labai gerai žinomi. Tokie svarbūs Senojo Testamento veikėjai, kaip Abraomas, Mozė ir Dovydas, buvo piemenys – ganytojai ir tik po to Dievas juos pašaukė būti žmonių ganytojais. Dievas kalba per pranašą Ezekielį, sakydamas: „Aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu. <…> Suieškosiu paklydusias, žūstančias grąžinsiu, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas“ (Ez 34, 11. 16). Ganymas – tai rūpinimasis silpnaisiais, sutrikusiais, stokojančiais, tai buvimas šalia, meilė ir palaikymas.

Jėzus sako: „Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda.“ Naktį daugelis piemenų suvarydavo savo kaimenes į bendrą avidę. Ryte vienas piemuo, anksčiau atsikėlęs, pašaukdavo savo avis. Jo avys, atpažinusios savo piemens balsą, nusekdavo paskui jį. Kitos avys likdavo avidėje. Taip ir tikras tikintysis klauso Jėzaus balso ir Jį seka. Ar mes mokame klausytis Jėzaus balso? Dažnai girdime net tris balsus: savo balsą, šėtono balsą, norintį mus pražudyti ar nuvesti į klystkelius, ir Jėzaus balsą. Be galo svarbu atpažinti tikrojo Ganytojo balsą.

Jėzus sakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai.“ Vieninteliai vartai, pro kuriuos Jis kviečia įeiti į avidę. Jėzus kitoje vietoje sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane“ (Jn 14, 6). Atverkime šiuos vartus ne tik paskutinę gyvenimo dieną ar mirties valandą. Ženkime pro šiuos atvirus vartus pas Dievą jau dabar.

„Vagis ateina tik vogti, žudyti, naikinti.“ Jėzus pateikia šiuos negatyvius pavyzdžius, kad geriau suvoktume, koks geras Jo pasiūlymas. Ekonomikos, politikos, technikos srityse žmogus savo darbu siekia įvairiopo išlaisvinimo; šių pastangų nereikia niekinti, visi krikščionys privalo panašiai darbuotis. Tačiau Jėzus primena, jog vienintelį tikrą ir esminį išlaisvinimą siūlo tik Dievas. Visi kiti išlaisvinimo ar laimės pažadai yra apgaulė. Ateizmas žmogui pateikia sužalotą įvaizdį. Žmogus pilnatviškai gyvena atsivėręs vien Dievui. Jėzus yra vartai. Kas žengs pro šiuos vartus, bus išgelbėtas.

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.“ Ne tik po mirties, bet ir dabar. Dabar! Paskaitykime 23 psalmę: „Viešpats yra mano Ganytojas, – man nieko netrūksta.“

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2022 m. LAPKRIČIO–GRUDŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!