ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Viešpaties Kančios sekmadienis (B). SU KUO MES ESAME?
Paskelbta: 2012-03-31 22:20:03

Jėzaus įžengimu į Jeruzalę pradedame Didžiąją savaitę. Jos pradžią ženklina Verbų procesija ir Jėzaus kančios skaitymas. Sukrečianti Jėzaus kančios istorija. Viešpats Jėzus, įžengdamas ant asilaičio į Jeruzalę, savo kukliu ir nuolankiu elgesiu paliudijo ne tik žydų sveikintojų, kurie Jį sutiko žodžiais: „Osana Dovydo Sūnui“, o paskui rėkė: „Ant kryžiaus jį“, širdžių susiskaldymą, bet ir mūsų, tikinčiųjų gyvenime neretai pastebimą dvilypumą. Kartais ir mūsų pačių mintys, žodžiai ir elgesys kai kuo yra panašūs į Išganytojo kankintojų veiksmus. Klausydamiesi ilgos šios dienos Evangelijos apie Jėzaus pasmerkimą mirti ir Jo kančią, stenkimės pajusti, kad visa tai vyko dėl to, kad Tėvas per savo Sūnaus kančią ir mirtį parodė savo begalinę meilę kiekvienam iš mūsų. Jėzus visiškai atsiduoda Tėvui, trokštančiam mūsų išganymo.

Kaltiname žydus, kaltiname romėnų kareivius, fariziejus, Erodą, Pilotą už Jėzaus nužudymą, tačiau tokia vienašališka nuomonė nėra teisinga. Pasak naujojo Katalikų Bažnyčios katekizmo, pripažindama, kad mūsų nuodėmės liečia Kristų, Bažnyčia nedvejodama atsakingiausiais už Kristaus kančias laiko krikščionis, nors jie patys tą atsakomybę itin dažnai priskiria žydams. Tad dėl tos kaltės smerktini visi, kurie ir toliau vis nusideda. Mūsų nuodėmės privertė Jėzų Kristų mirti ant kryžiaus. Šventosios Dvasios įkvėptas Pranciškus Asyžietis sakė: „Ne demonai Jį kryžiavo, bet tu su jais Jį kryžiavai ir dar kryžiuoji mėgaudamasis savo ydomis ir nuodėmėmis.“

Peržvelkime savo gyvenimą neišleisdami iš atminties girdėtos Evangelijos. Nuo mūsų priklauso, su kuo esame Kristaus kančios istorijoje: ar su Simonu Kirėniečiu, padedančiu Jėzui nešti kryžių, ar su Veronika, šluostančia krauju pasruvusį Jėzaus veidą, ar su gailiai verkiančiomis moterimis, ar su Marija ir Jonu, stovinčiais po kryžiumi. O gal esame su Judu, išsigandusiu Petru ar su Pilotu, kuris vandeniu nusiplovė rankas, tardamas esąs nekaltas, arba su tais žmonėmis, kurie „stebėjo iš toli“? Paklauskime to savęs šį Verbų sekmadienį. Lydėkime Kristų visą ateinančią savaitę, prisimindami, kad kryžius yra Tėvo meilės ženklas.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2023 m. LAPKRIČIO–GRUODŽIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!