ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės). BAŽNYČIOS GIMTADIENIS
Paskelbta: 2012-05-24 14:58:53

Sekminės – Šventosios Dvasios šventė, Bažnyčios gimtadienis. Tik po Sekminių, kai Šventosios Dvasios ugnies liežuviai palietė visus apaštalus, kai jie buvo pripildyti Šventosios Dvasios, pranyko jų baimė ir jie ėmė visiems skelbti Gerąją Naujieną apie Jėzų.

Nepamirškime, kad mes visi esame gavę Šventąją Dvasią per Krikštą ir turėjome jos veikimą pajusti per Sutvirtinimą. Dažnai net nepagalvojame, lyg ir nežinome, kad Ją turime, laikome Ją tarsi uždarytą dėžutėje ir neprašome Jos pagalbos. Šventoji Dvasia mūsų gyvenime viską pakeičia. Turėtume visada kreiptis į Ją ir prašyti, kad Ji mus vestų per gyvenimą ir liepsnotų mūsų širdyse. Tai lyg atgimimas iš naujo, kai Ji padeda mums pajusti Tėvo meilę, Jėzaus globą ir artumą, padeda suprasti Dievo Žodį – Šventąjį Raštą

Žmonės, Sekminių dieną išgirdę Petrą kalbant apie Jėzų, klausė: „Ką mums daryti, broliai?“ Petras atsakė: „Atsiverskite, gailėkitės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną.“ Ir mes klausiame: „Ką man daryti, esu katalikas, lankau bažnyčią, ko daugiau reikia?“ Yra trys grupės žmonių, kuriems reikia atsivertimo. Pirma grupė – tie, kurie visiškai netiki, antra – jauni žmonės, kurie buvo pakrikštyti, kurių tėvai yra krikščionys, ir trečia – visi kiti, kurie tesivadina krikščionimis, juos galima pavadinti sekmadieniniais katalikais. Prašykime, kad Šventoji Dvasia paliestų mūsų širdis ir vestų mus per gyvenimą. Šventoji Dvasia mūsų gyvenime viską pakeičia, padeda pažinti mylintį Tėvą. Atsiranda asmeniška bičiulystė su Jėzumi. Štai ką reiškia atgimti iš Dvasios ir vandens. Sekminės nėra kokia nors abstrakti idėja , bet lango atvėrimas ir naujo gyvenimo pajutimas. Atsinaujiname tik padedami Šventosios Dvasios. Popiežius Paulius VI meldėsi: „Mums reikia Šventosios Dvasios, Jos šviesos, Jos jėgos, reikia Šventosios Dvasios dovanų, ramybės ir Jos džiaugsmo. Bažnyčiai reikia amžinų Sekminių.“ Tad švęskime Sekmines ne vieną kartą per metus, bet kiekvieną dieną.

Ateik, Šventoji Dvasia! Atnaujink mūsų širdis, mūsų šeimas, mūsų parapiją ir visą mūsų tautą.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!