ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

Kristus Karalius (B). IEŠKOTI DIEVO KARALYSTĖS
Paskelbta: 2012-11-23 22:36:43

Bažnyčia kiekvienais metais lapkričio pabaigoje, prieš prasidedant adventui, sekmadienį švenčia Kristaus Karaliaus šventę. Mūsų laikais žodis „karalius“ nėra labai reikšmingas. Karalių viešpatavimas jau beveik baigėsi. Tad kodėl tebešvenčiama Kristaus Karaliaus šventė? Kodėl, be daugelio kitų vardų, Kristus vadinamas ir karaliumi

Prisiminkime Jėzaus teismą. Pilotas klausė Jėzaus: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus jam atsakė: „Taip yra, kaip sakai.“ Jėzus dar pridėjo: „Mano Karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano Karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi mano Karalystė ne iš čia.“ Jėzus prisipažino esąs karalius, tačiau visai kitoks negu šio pasaulio valdovai. Pirmieji Jėzaus misijos žodžiai: „Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė.“ Dangaus Karalystė ir Dievo Karalystė reiškia tą patį. Ta Karalystė – ne teritorija. Ji – tai naujas amžius, kurį atnešė Jėzus.

Visi mes esame raginami ieškoti Dievo Karalystės. Ir Jėzus skatina jos ieškoti: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ (Mt 6, 33). Nors Dievo Karalystė yra dovana, tačiau Jėzaus mokyme matome kai kurias patekimo į ją sąlygas. Kad suprastume, kokia yra Kristaus Karalystė, svarbu pažinti patį Karalių – Jėzų Kristų. Tiek daug apie Jį girdėjome, skaitėme, tačiau ar Jį pažįstame asmeniškai, ar jaučiame Jo artumą savo širdyje? Išganymo plane kiekvienam iš mūsų yra numatytas momentas, kada mes asmeniškai apsispręsime priimti Jėzų kaip savo asmens ir gyvenimo tikrąjį Viešpatį, Gelbėtoją, Valdovą, Karalių. Tą momentą vadiname atsivertimu. Gyventi Karalystėje – tai trokšti vis daugiau to pilnutinio gyvenimo, kurį atnešė Jėzus. Gyventi Karalystėje – tai gilintis į Jo žodį, Šventąjį Raštą, jį skaityti. Gyventi Karalystėje – tai tikėti Jo žodžiais. Fariziejai klausė Jėzaus: „Kada ateis Dievo Karalystė?“ Jėzus jiems atsakė: „Dievo Karalystė jau yra tarp jūsų“ (Lk 17, 20–21).

Kristus, mūsų Karalius, nori, kad Jį pažintume, kad Jam visiškai atsiduotume. Jis kviečia mus į savo Karalystę. Dalyvaudami Mišiose prašykime Šventosios Dvasios, kad mums labiau apreikštų Jėzų Kristų – karalių Karalių ir viešpačių Viešpatį. Su padėka ir dėkingumu nusilenkime Jo sostui – Jo kryžiui.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!