ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

III advento sekmadienis (C). VISUOMET DŽIAUKITĖS
Paskelbta: 2012-12-16 22:59:29

Trečiasis advento sekmadienis yra vadinamas lotynišku žodžiu „gaudete“, t. y. „džiaukitės“. Šiandien uždegama trečioji advento žvakė, jos spalva yra rožinė. Apie džiaugsmą kalba abu pirmieji Mišių skaitiniai, taip pat ir psalmė. Evangelija akcentuoja širdies atsivertimą, be jo neįmanomas džiaugsmingas Išganytojo laukimas.

Nuostabu, kad apaštalas Paulius kviečia džiaugtis būdamas kalėjime. Jis rašo: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės... Viešpats yra arti.“ Paulius, būdamas kalėjime, rašo apie džiaugsmą, tačiau daugybė žmonių, būdami laisvėje, gyvena tarsi kalėjime. Tikro džiaugsmo šaltinis glūdi ne žmogaus išorėje, bet pačioje jo širdyje. Nors dažnai būna sunku džiaugtis, bet turėtume visada prisiminti, kad Jėzus yra su mumis, kad mumyse gyvena Šventoji Dvasia.

Jonas Krikštytojas šios dienos Evangelijoje visiems duoda patarimų, kaip gyventi, kad galėtume džiaugtis: sušelpti vargšus, būti teisingiems, neskriausti kitų, nesiskųsti. Jis nereikalauja eiti į dykumą ir vilkėti kupranugario vilnų apdaru. Jonas prašo paprasto konkretaus išorinio veiksmo, reiškiančio vidinį atsivertimą. Jis reikalauja paprastų meilės ir savitvardos darbų. Juos gali daryti kiekvienas, jei tik rimtai į visa tai žiūri. Išganymas atviras visiems žmonėms. Jono Krikštytojo užduotis yra visur ir visada iškelti Kristaus asmenį į centrinę vietą. Jonas galingais žodžiais apibūdina Jėzų: „Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.“ Jonas Krikštytojas taip pat atveria žvilgsnį į paskutiniuosius laikus, prasidedančius jau dabar. Priklauso nuo mūsų, kaip mes apsispręsime.< /p>

Kalbėdami apie džiaugsmą negalime nepaminėti Jėzaus Motinos Marijos. Nors ją lydėjo Simeono pranašystės kalavijas, jos širdis buvo kupina pakilaus džiaugsmo: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“ Neturtingiausias pasaulio žmogus šv. Pranciškus sukūrė „Saulės giesmę“. Joje visus džiaugsmingai kviečia garbinti pasaulio Kūrėją.

Tepadeda mums Viešpats išsivaduoti iš piktojo pančių ir surasti tikrojo džiaugsmo šaltinį.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!