ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Meditacija

V Velykų skemadienis (C). NAUJAS ĮSAKYMAS, NAUJAS GYVENIMAS...
Paskelbta: 2013-04-16 18:25:15

Penktojo Velykų sekmadienio liturgijos visuose trijuose skaitiniuose savaip išreiškiamas naujumas. Pirmame skaitinyje pasakojama apie apaštalo Pauliaus pirmosios misijų kelionės pabaigą. Į Bažnyčią įsitraukia daugybė pagonių ir Dievo tauta įgyja naują veidą. Antrame skaitinyje apaštalas Jonas kalba apie „naują dangų ir naują žemę“, mato ir „naująją Jeruzalę“,o Evangelijoje Kristus skelbia „naują įsakymą“.

Visokio naujumo šaltinis yra Kristaus prisikėlimas, šis naujas įvykis leidžia viskam atsinaujinti. Per Kristaus prisikėlimą ir mes įžengiame į naują gyvenimą. Prieš savo mirtį Jėzus duoda paskutinius nurodymus savo mokiniams: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumete, kaip aš jus mylėjau.“ Kodėl Jėzus jį pavadino nauju įsakymu, jei jis jau buvo žinomas Senajame Testamente? Pagal krikščioniškąją sampratą nauja tai, kad meilės įsakymas išplečiamas visiems žmonėms, neatsižvelgiant į rasę, religiją ar luomą. Privalome mylėti net priešą. Krikščioniškas meilės įstatymas naujas tuo, kad jis grindžiamas ne abipusiu grąžinimo dėsniu, bet laisva iniciatyva, kai neklausiama, ar į meilę bus atsakyta tuo pačiu.

Jėzus suteikia šiam įsakymui naują prasmę ir išvaduoja jį iš grynos teorijos ar abstraktaus idealo rėmų. Ragina mylėti ne tik tuos, kurie mus myli, bet ir persekiotojus, priešus, suklydusius nusidėjėlius.

Jėzus pamilo kiekvieną žmogų, kiekvieną nusidėjėlį ir nori jį išganyti. Tai naujas įsakymas. Ne pasiūlymas, bet įsakymas. Meilės žodžius nesunku ištarti, tačiau sunku įgyvendinti ir ne visuomet lengva atpažinti. Paklauskime savęs, kaip mes išreiškame savo meilę kitiems? Laiške korintiečiams (1 Kor 13, 4–6) apaštalas Paulius rašo: „Meilė kantri, meilė maloninga, meilė nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Meilė nesielgia netinkamai, neieško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai.“ Dabar, vėl skaitydami tas eilutes, vietoj žodžio „meilė“ įdėkime žodį „aš“. Aš kantrus, aš maloningas ir t. t. Patikrinkime savo meilę. „Iš to kiti pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“ Tai Jėzaus žodžiai. Prašykime Jo malonės, kad pajėgtume mylėti taip, kaip Jis myli.

Vincas Kolyčius

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!