ŽODIS tarp mūsų. Svečiuose pas Vincą

Šventojo Rašto skaitinių komentarai svetainėje „bernardinai.lt“

2010-03-19. Šv. Juozapas. Mt 1, 16. 18–21. 24a
„Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“

2010-02-21. Lk 4, 1–13
„Negundyk Viešpaties, savo Dievo!“

2010-02-20. Lk 5, 27–32
„Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“

2010-02-19. Mt 9, 14–15
„Argi gali vestuvininkai gedėti, kol jų tarpe yra jaunikis?“

2010-02-18. Lk 9, 22–25
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi“

2010-02-17. Pelenų diena. Mt 6, 1–6. 16–18
„Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje“

2010-02-16. Mk 8, 14–21
„Žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo“

2010-02-15. Mk 8, 11–13
„Ir kam gi ši giminė reikalauja ženklo? Iš tiesų sakau jums: ženklo šiai giminei nebus duota!“

2009-11-22. Kristus Karalius Jn 18, 33–37
„Mano karalystė ne iš šio pasaulio“

2009-11-21. Lk 20, 27–40
„Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena“

2009-11-20. Lk 19, 45–48
„Mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne“

2009-11-19. Lk 19, 41–44
„O, kad tu šiandien suprastum, kas tau neša ramybę!“

2009-11-18. Lk 19, 11–28
„Kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo“

2009-11-17. Lk 19, 1–10
„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

2009-11-16. Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina Jn 19, 25–27
„Moterie, štai tavo sūnus!“

2009-09-13. Mk 8, 27–35
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“

2009-09-12. Lk 6, 43–49
„Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių“

2009-09-11. Lk 6, 39–42
„Pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada matysi, kaip iš brolio akies išimti krislelį“

2009-09-10. Lk 6, 27–38
„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“

2009-09-09. Lk 6, 20–26
„Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės.“

2009-09-08. ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖS) Mt 1, 1–16. 18–23
„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis.“

2009-09-07. Lk 6, 6–11
„Aš klausiu jus, ar šeštadienį leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“

2009-08-02. Jn 6, 24–35
„Aš esu gyvybės duona!“

2009-08-01. Mt 14, 1–12
„Tai Jonas Krikštytojas! Jis prisikėlė iš numirusių, ir todėl jame veikia stebuklingos galios“

2009-07-31. Mt 13, 54–58
„Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose“

2009-07-30. Mt 13, 47–53
„Su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų“

2009-07-29. Jn 11, 17–27
„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas“

2009-07-28. Mt 13, 36–43
„Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo Tėvo karalystėje“

2009-07-27. Mt 13, 31–35
„Su dangaus karalyste yra kaip su raugu, kurį moteris ėmė ir įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo“

2009-06-07. Mt 28, 16–20
„Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“

2009-06-06. Mk 12, 38–44
„Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius“

2009-06-05. Mk 12, 35–37
„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, – ir mano Tėvas jį mylės“

2009-06-04. Mk 12, 28b–34
„Mylėk savo artimą kaip save patį“

2009-06-03. Mk 12, 18–27
„Jis gi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas“

2009-06-02. Mk 12, 13–17
„Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“

2009-06-01. Mk 12, 1–12
„Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu“

2009-04-26. Jn 6, 22–29
„Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“

2009-04-25. Mk 16, 15–20
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“

2009-04-24. Jn 6, 1–15
„Jis tikrai yra pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį“

2009-04-23. Jn 3, 31–36
„Kas tiki Sūnų, įgyja amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti – gyvenimo nematys: virš jo kybos Dievo rūstybė"

2009-04-22. Jn 3, 16–21
„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“

2009-04-15. Lk 24, 13–35
„Jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną“

2009-03-22. Jn 3, 14–21
„Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“

2009-03-21. Lk 18, 9–14
„Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!“

2009-03-20. Mk 12, 28b–34
„Mylėk savo Viešpatį Dievą visa širdimi, visu protu, visomis jėgomis“

2009-03-19. Mt 1, 16. 18–21. 24a
„Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“

2009-03-18. Mt 5, 17–19
„Kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys“

2009-03-17. Mt 18, 21–35
„Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų"

2009-03-16. Lk 4, 24–30
„Iš tiesų sakau jums: joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje“

2009-01-25. Mk 1, 14–20
„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

2009-01-24. Mk 3, 20–21
„Viešpatie, atverk mūsų širdį tavo Sūnaus žodžiams“

2009-01-23. Mk 3, 13–19
„Jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio ir jie turėtų galią išvarinėti demonus.“

2009-01-22. Mk 3, 7–12
„Tu Dievo Sūnus!“

2009-01-21. Mk 3, 1–6
„Ar šeštadienį leistina gera daryti, ar bloga? Gelbėti gyvybę ar žudyti?“

2009-01-20. Mk 2, 23–28
„Žmogaus Sūnus yra ir šeštadienio Viešpats"

2009-01-19. Mk 2, 18–22
„Argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis?“

2008-12-21. Lk 1, 26–38
„Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“

2008-12-20. Lk 1, 26–38
„Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“

2008-12-19. Lk 1, 5–25
„Tai Viešpats man davė; jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akyse.“

2008-12-18. Mt 1, 18–24
„Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis.“

2008-12-17. Mt 1, 1–17
„Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga“

2008-12-16. Mt 21, 28–32
„Viešpatie, ateik ir nebedelski: nuimk savo tautai jungą.“

2008-12-15. Mt 21, 23–27
„Kokia galia tai darai? Kas tau davė šitą galią?“

2008-11-24. Lk 21, 1–4
„Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus.“

2008-10-19. Mt 22, 15–21
„Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“

2008-10-18. Lk 10, 1–9
„Ramybė šiems namams!“

2008-10-17. Lk 12, 1–7
„Nėra nieko uždengto, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpto, kas nepasidarys žinoma.“

2008-10-16. Lk 11, 47–54
„Vargas jums, Įstatymo mokytojai! Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte.“

2008-10-15. Jn 15, 1–8
„Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių.“

2008-10-14. Lk 11, 37–41
„Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. Jis teisia širdies sumanymus bei mintis.“

2008-10-13. Lk 11, 29–32
„O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės.“

2008-09-07. Mt 18, 15–20
„Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe.“

2008-08-31. Mt 16, 21–27
„Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus.“

2008-08-30. Mt 25, 14–30
„Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi."

2008-08-29. Mk 6, 17–29
„Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė."

2008-08-28. Mt 24, 42–51
„Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats."

2008-08-27. Mt 23, 27–32
„Pripildykite gi savo tėvų saiką!“

2008-08-26. Mt 23, 23–26
„Pamirštate, kas svarbiausia Įstatyme, – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę."

2008-08-25. Mt 23, 13–22
„Kas gi didesnis – atnaša ar aukuras, kuris pašventina atnašą?"

2008-07-20. Mt 13, 24–31. (31–43)
„Kas turi ausis, teklauso!“

2008-07-19. Mt 12, 14–21
„Štai mano išrinktasis tarnas, mano mylimasis, kuriuo gėrisi mano siela.“

2008-07-18. Mt 12, 1–8
„Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos.“

2008-07-17. Mt 11, 28–30
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“

2008-07-16. Mt 11, 25–27
„Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams“.

2008-07-15. Mt 11, 20–24
„O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės.“

2008-07-14. Mt 10, 34–11, 1
„Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs.“

2008-06-22. Mt 10, 26–33
„Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma.“

2008-06-21. Mt 6, 24–34
„Nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų.“

2008-06-20. Mt 6, 19–23
„Kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis.“

2008-06-19. Mt 6, 7–15
„Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“

2008-06-18. Mt 6, 1–6. 16–18
„Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam ten, slaptoje.“

2008-06-17. Mt 5, 43–48
„Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai.“

2008-06-16. Mt 5, 38–42
„Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.“

2008-04-13. Jn 10, 1–10
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“

2008-04-12. Jn 6, 60–69
„Niekas neateis pas mane, jeigu jam nebus duota Tėvo"

2008-04-11. Jn 6, 52–59
„Jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!“

2008-04-10. Jn 6, 44–52
„Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius“

2008-04-09. Jn 6, 35–40
„Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“

2008-04-08. Jn 6, 30–35
„Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“

2008-04-07. Jn 6, 22–29
„Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite tą, kurį jis siuntė"

2008-04-06. Lk 24, 13–35
„Tai tiesa! Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui“

2008-01-19. Mk 2, 13–17
„Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“

2008-01-18. Mk 2, 1–12
„Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!“

2008-01-17. Mk 1, 40–45
„Noriu, būk švarus!“  

2008-01-16. Mk 1, 29–39
„Visi tavęs ieško“

2008-01-15. Mk 1, 21–28
„Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“

2008-01-14. Mk 1, 14–20
„Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“

2007-11-26. Lk 21, 1–4
„Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus.“

2007-11-17. Lk 18, 1–8
„Ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“

2007-11-10. Lk 16, 9–15
„Dievas mato jūsų širdis“

2007-11-09. Jn 2, 13–22
„Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu“

2007-11-08. Lk 15, 1–10
„Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“

2007-11-07. Lk 14, 25–33
„Kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys“

2007-11-06. Lk 14, 15–24
„Palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje!“

2007-09-16. Lk 15, 1–10. (11–32)
„Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones ir patikėjo mums sutaikinimo žinią“

2007-09-15. Jn 19, 25–27
„Laiminga Mergelė Marija: ji ir nemirusi pelnė kankinystės palmę po Viešpaties kryžium“

2007-09-14. Jn 3, 13–17
„Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį“

2007-09-13. Lk 6, 27–38
„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“

2007-08-26. Lk 13, 22–30
„Yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“

2007-08-25. Mt 23, 1–12
„Kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“

2007-08-24. Jn 1, 45–51
„Jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“

2007-08-23. Mt 22, 1–14
„Daug pašauktų, bet maža išrinktų“

2007-08-22. Mt 20, 1–16
„Taip paskutinieji bus pirmi, o pirmieji – paskutiniai“

2007-08-21. Mt 19, 23–30
„Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima“

2007-08-20. Mt 19, 16-22
„Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. GEGUŽĖS–BIRŽELIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!