ŽODIS tarp mūsų

2023 m. kovas–balandis

© ŽODIS tarp mūsų
 ››› 
Archyvas
 ››› 
2023
 ››› 
kovas–balandis
Numerio viršelis
Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji
būtų su manim ten, kur ir aš;
kad jie pamatytų mano šlovę,
kurią esi man suteikęs,
nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą.
Jn 17, 24

Straipsniai

VIEŠPATIE, IŠMOKYK MUS MELSTIS
Mokykimės iš Mokytojo

Pamėgink įsivaizduoti sėdintis drauge su Petru, Jonu ir kitais mokiniais ir besiklausantis Jėzaus, mokančio juos melstis. Arba įsivaizduok, kad klausaisi, kaip Viešpats maldoje kalbasi su savo dangiškuoju Tėvu. Malda yra viena iš tradicinių Gavėnios praktikų. Ji padeda stiprinti meilę Dievui ir artimui, taip pat rengia Velykų džiaugsmui. Mūsų malda taps gilesnė ir nuoširdesnė, jei apmąstysime mūsų Mokytojo Jėzaus mokymą ir maldą. Kaip Jis mokė melstis?

ATĖJO VALANDA
Kunigiškoji Jėzaus malda Tėvui

Visas Jono evangelijos 17 skyrius skirtas Jėzaus maldai Tėvui. Ši malda vadinama Aukščiausiojo kunigo malda, nes ja užtariama per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą gimsianti Bažnyčia. Jėzus meldžiasi šia malda po paskutinės Velykų vakarienės, kurią valgė su apaštalais. Praėjus tik kelioms valandoms, Jį Getsemanės sode suims. Šis straipsnelis turėtų padėti apmąstyti, kas dėjosi Jėzaus širdyje tąnakt, kad ir tavo malda taptų nuoširdžiu pokalbiu su Tėvu, užtariant visus tau pavestuosius.

TEESIE NE MANO, BET TAVO VALIA
Jėzaus malda Getsemanės sode

Mato ir Morkaus evangelijose Jėzus sako: „Mano siela mirtinai nuliūdusi“ (Mt 26, 38; Mk 14, 34). Pasak Luko, Jėzus taip kentėjo, kad Jo prakaitas pasidarė kaip tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn (plg. Lk 22, 44). Tai buvo Jėzaus mirtino sielvarto valanda. Melsdamasis Tėvui Jėzus išliejo savo širdį. Jis nieko neslėpė. Šis straipsnelis turėtų padėti apmąstyti Jėzaus maldą šią lemtingą Jo gyvenimo valandą, kad pamatytume, kaip ir mes turėtume melstis Tėvui ištikti sunkumų ir išmėginimų.

Tėvas Bruno Moriconi OCD
PSALMIŲ MALDA
(Tęsinys)

Tėvas B. Moriconis OCD tęsia psalmių maldos apmąstymus, rašo apie dėkingumą ir dėkojimą Dievui psalmėse ir aiškina, kaip suprasti vis nuskambantį psalmininko maldoje keršto troškimą. (Šis jausmas toks žinomas daugeliui iš mūsų.) Kuo šie kerštingi šūksniai turėtų tapti krikščionio maldoje?

Meditacijos

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Mieli „ŽODŽIO tarp mūsų“ skaitytojai!
×

Naujasis 2024 m. LIEPOS–RUGPJŪČIO numeris jau knygynuose ir parapijose.

Prenumerata internetu: prenumeruok.lt.

Dėkojame už Jūsų aukas ir pastangas, kad Dievo žodis pasiektų vis daugiau širdžių!